japan-business-headline

新興金型工業株式会社

บริษัท Shinko Mold Industrial Co. ติดต่อธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตหลักภำยในประเทศญี่ปุ่นทุกแห่ง ในวงกำรแม่พิมพ์สำหรับยำงรถยนต์ที่มีบริษัทลูกและบริษัทลงทุนของผู้ผลิตยำงรถยนต์คุมอำนำจอยู่ โดยมีจุดแข็งที่ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำที่คำดกำรณ์ควำมต้องกำรอนำคตได้ ในปี 2012 ได้เริ่มกำรผลิตที่โรงงำนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้ำวแรกของกำรสร้ำงแบรนด์ “Shinko Mold" ให้เป็นที่ยอมรับ บริษัทเรำไม่อำจหลีกเลี่ยงผลกระทบจำกวิกฤตกำรเงินโลกหรือเลห์แมนช็อกได้ ในช่วงเวลำนั้นผลกำรดำเนินงำนลดลงถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีกำไร ผู้ที่เข้ำมำบริหำรงำนต่อจำกรุ่นก่อนในยุคที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัว แต่ได้พลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมำมีกำไรเป็นรูปตัววีได้ก็คือ คุณโยะชิโนะบุ นำคำมูระ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่คนปัจจุบัน ได้ถำมควำมคิดของคุณนำคำมูระที่มีต่อกำรผลิตและพนักงำน


―กรุณำบอกเนื้อหำของธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัทเราคือการผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้สาหรับผลิตยางรถยนต์ ซึ่งครอบคลุมยอดขายราวร้อยละ 80 โดยไม่ใช่เพียงแค่ผลิตเท่านั้น ยังรับซ่อมและจัดสารองให้ด้วย ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นการผลิตแม่พิมพ์ยางที่ใช้สาหรับอุตสาหกรรม และงานตัดของเครื่องจักรทั่วไป ในปี 2012 ได้เปิดโรงงานในประเทศไทย ในปัจจุบันจึงมีใช้ฐานการผลิต 2 แห่ง

ลักษณะเด่นคือ การติดต่อธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์หลักภายในประเทศญี่ปุ่นทุกแห่ง ในวงการแม่พิมพ์ยางรถยนต์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อธุรกิจกับเพียงบริษัทเดียว เช่น บริษัทลูกหรือบริษัทลงทุนของผู้ผลิต หรือไม่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์เรื่องเงินทุน บริษัทที่ติดต่อธุรกิจกับผู้ผลิตหลายรายมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นทั่วประเทศ

สิ่งที่บริษัทเราพยายามทาเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันภายใต้โครงสร้างดังกล่าวก็คือ การเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนา และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เราไม่เพียงแต่ผลิตแม่พิมพ์ตามแบบแปลนที่ได้รับคาสั่งเท่านั้น แต่เรายังเดินทางไปที่โรงงานที่ใช้แม่พิมพ์นั้น และสอบถามเรื่องราว คาดการณ์ความต้องการในอนาคต รวมทั้งนาเสนอแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางรถยนต์ของลูกค้า การสร้างระบบที่มีแผนกพัฒนาคอยสนับสนุนอยู่ภายในบริษัทเช่นนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจว่าเป็นจุดแข็งที่บริษัทคู่แข่งอื่นไม่มี นอกจากนี้ คู่ค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ แน่นอนว่าจาเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับภายในองค์กรอย่างดี และวิธีการทุ่มเทเพื่อให้เราได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องก็คือ การตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

―โรงงำนในประเทศไทยเปิดเมื่อปี 2012 กรุณำอธิบำยบทบำทของโรงงำนในประเทศไทย

โรงงานในประเทศไทยจะดาเนินการผลิตแม่พิมพ์ ให้แก่ผู้ผลิตยางรถยนต์ของญี่ปุ่นที่ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ผลิตไม่ใช่เพื่อตลาดภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่รวมถึงแม่พิมพ์ของยางรถยนต์ที่ผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทยด้วย ในอนาคตคาดว่าจะขยายตลาดไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดว่าอยากจะแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเมดอินเจแปน ในการสร้างยางรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพปัจจุบันที่แตกต่างกับภายในประเทศญี่ปุ่น เช่น สภาพถนนหรือปริมาณจราจร ซึ่งทาได้ด้วยศักยภาพด้านการพัฒนาของบริษัทเรา

―เหตุผลที่ตัดสินใจลงทุนในต่ำงประเทศ และอะไรคือเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรลงทุน

เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศก็คือ การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกหรือเลห์แมนช็อกได้ย้ายฐานการผลิตแม่พิมพ์สาหรับยางรถยนต์ไปยังภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นลดน้อยลง การผลิตสินค้านั้นยิ่งผลิตจานวนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มความเร็วในการผลิตได้มากเท่านั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน พวกเราจึงเห็นว่าจาเป็นต้องลงทุนในต่างประเทศเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งคือ คิดว่าอยากจะให้เทคโนโลยีเมดอินเจแปนเป็นที่รู้จักทั่วโลก และยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงตลอดไป ผมได้รับตาแหน่งเป็นประธานบริษัททันทีหลังเกิดวิกฤตการเงินโลกหรือเลห์แมนช็อก เป็นสถานการณ์ที่การผลิตสินค้ากาลังสูญหายไปจากญี่ปุ่น ในอีกด้านหนึ่งหากมองไปที่อุตสาหกรรมการผลิตของจีนหรือเกาหลีใต้ เทคโนโลยีการผลิตในปริมาณมากอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าญี่ปุ่นแล้ว จึงเกิดความรู้สึกถึงขั้นวิกฤตว่า ถ้าหากพวกเราไม่ปรับปรุงการผลิตสินค้าอีกครั้ง โอกาสที่ญี่ปุ่นจะชนะคงจะไม่มีอีกแล้วจริงๆ

ตอนที่กาหนดจุดหมายปลายทางแรกๆ ก็พิจารณาประเทศจีน แต่ติดเงื่อนไขด้านความไม่มั่นคงทางการเมือง รวมทั้งการไม่มีสิทธิในการซื้อที่ดิน ก็เลยมองมาที่อาเซียนที่กาลังเติบโตอย่างโดดเด่น ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว จึงเห็นว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดที่จะไขว่คว้าโอกาสทางธุรกิจ